پروژه دو

slide-2feca5b

اهداف طرح:

فاز ۱: 

فاز۲:

موقعیت جغرافیایی طرح:

۳۰ کیلو متری شمال 

پیمانکار اصلی:

فاز ۱ و ۲ 

فعالیت های اجرایی طرح:

زمانهای کلیدی طرح:

تاریخ تنفیذ قرارداد: ۱۳۸۰/۰۴/۰۹

 

ارتباط با شرکت گاما