پروژه یک

slide-2feca5b

اهداف طرح:

فاز ۱: 

فاز۲: 

موقعیت جغرافیایی طرح:

پیمانکار اصلی:

فعالیت های اجرایی طرح:

زمانهای کلیدی طرح:

تاریخ تنفیذ قرارداد: 

 

 

 

ارتباط با شرکت گاما